برگزاری کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه های عمومی نیمه دوم سال 98

 

ردیف

نام کارگاه

موضوع کارگاه

تعداد جلسات

تاریخ برگزاری

مدرس

شروع

خاتمه

1

گروه درمانی

درمان چاقی

(با رویکرد عصبی-شناختی )

10

26 فروردین

20 خرداد

آقای دکتر فخر طباطبائی

2

گروه درمانی

خودشناسی و تحلیل روابط

12

13 اردیبهشت

30 شهریور

سرکار خانم سحر صالحی

3

گروه درمانی

درمان چاقی

(با رویکرد عصبی-شناختی )

جلسه رایگان

17 تیر

برگزار گردید

آقای دکتر فخر طباطبائی

4

گروه درمانی

عزت نفس

جلسه رایگان

21 تیر

برگزار گردید

آقای مانی کارآمد

5

گروه درمانی

پیش نویس های زندگی

3

19 مهر

3 آبان

سرکار خانم سحر صالحی

6

گروه درمانی

آموزش سلامت ( تربیت ) جنسی کودکان

1

30 آبان

برگزار گردید

سرکار خانم فاطمه جنگروی

7

گروه درمانی

بازسازی روابط و شکست عاطفی

1

7 آذر

برگزار گردید

سرکار خانم رعنا آقازاده