برگزاری کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه های عمومی نیمه اول سال 98 

ردیف

نام کارگاه

موضوع کارگاه

تعداد جلسات

تاریخ برگزاری

مدرس

شروع

پایان

1

گروه درمانی

درمان چاقی
(با رویکرد
عصبی – شناختی)

10

26 فروردین

برگزار گردید

آقای دکتر فخر طباطبائی

2

گروه درمانی

خودشناسی و تحلیل روابط

12

13 اردیبهشت

نیمه اول شهریور ماه

سرکار خانم صالحی

3

گروه درمانی

درمان چاقی
(با رویکرد
عصبی – شناختی)

جلسه اول رایگان

17 تیرماه

برگزار گردید

آقای دکتر فخر طباطبائی

4

گروه درمانی

عزت نفس

جلسه اول رایگان

21 تیر ماه

برگزار گردید

آقای مانی کارآمد

5

گروه درمانی

پیش نویس های زندگی و بازی ها

 

نیمه دوم مهر  ماه (19 مهر)

در حال ثبت نام و تکمیل ظرفیت

سرکار خانم صالحی