سرکار خانم سحرصالحی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

حوزه فعالیت:

درمان فردی ، خودشناسی و تحلیل روابط (TA)

برگزار کننده کارگاه های:

کارگاه های رشد شخصی
کارگاه های تحلیل رفتار متقابل
کارگاه درمان اکت ( Act ) و ( Rebt )

سوابق تحقیقاتی:
اثر بخشی درمان اکت در درمان افسردگی