سرکار خانم مریم جلالی فراهانی

دکتری روانشناسی عمومی

حوزه فعالیت :

روان درمانگر تحلیلی

 • روان شناس و مشاور دانشگاه تهران
 • مشاور مرکز سلامت روان درمانگر دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مشاور صدای مشاور 1480
 • مشاور شهرداری تهران در خانه سلامت
 • همکاری با مجله علوم اعصاب

سوابق فعالیت حرفه ای :

برگزاری کارگاه :

 • مهات های زندگی
 • ارتباط زوجین
 • فرزند پروری مثبت
 • تربیت جنسی کودکان 7 – 2 سال
 • مهارت های زندگی کودکان 12 – 7 سال

پژوهش و مقالات علمی :

 • مقایسه زود انگیختگی در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار
 • بررسی حساسیت به پاداش و تنبیه در افراد وابسته به مواد و بهنجار
 • ارتباط بین اعتیاد به فضای مجازی با اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری بین دانش آموزان
 • طرح بررسی نقش مهد کودک در سلامت و بهزیستی روانشناختی کودکان

دارای گواهینامه دوره های :

 • درمان شناختی رفتاری – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • درمان شناختی رفتاری برای افسردگی – انجمن روانشناسی ایران ( دکتر موتابی )
 • درمان روان درمانی کوتاه مدت تحلیل مبتنی بر CCRT – انجمن رانشناسی ایران
 • روابط ابژه ( روان درمانی پیشرفته مبتنی بر روابط ابژه 1 – انستیتو روانپزشکی ایران
 • روابط ابژه ( روان درمانی پیشرفته مبتنی بر روابط ابژه 2 – انستیتو روانپزشکی ایران
 • روابط ابژه ( آسیب شناسی روانی و رشد شخصیت  – انستیتو روانپزشکی ایران
 • سوپرویژن روان درمانی تحلیل با رویکردروابط ابژه – انستیتو روانپزشکی ایران
 • روان تحلیل روابط ابژه
 • دوره فروید خوانی

همایش های تخصصی :

 • کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده – مرکز تحقیقات علوم پزشکی –سال 93
 • جایگاه کودکان در نظام سلامت و اهمیت آموزش کارکنان در این حوزه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 94
 • حمایت های روانی اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد – دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 94
 • دانش اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده – دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 94
 • هشتمین ، نهمین ، یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد مرکز همایش های بین الملی رازی – سال 93 تا 96
 • کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران – دانشگاه توانبخش علوم بهزیستی – سال 93
 • کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  – سال 95