سرکار خانم ساناز جلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

حوزه فعالیت:

مدیر داخلی و مسئول پذیرش