سرکار خانم رعنا آقازاده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

حوزه فعالیت:

پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خانواده ، استرس شغلی

سوابق شغلی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران از سال  1383
 • مشاور وروان شناس شاهد ارومیه بمدت  1  سال
 • مشاور و روان شناس مرکز ریحانه ( معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 3 سال
 • مشاور و روان شناس مرکز مهر طه ( معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 3 سال
 • مشاور مرکز جامع خدمات مشاوره 18 سال
 • مشاور در بحران پزشکان بدون مرز در زلزله بم
 • مشاور بهزیستی استان تهران در مرکز فیاض بخش 6 سال
 • مشاور مراکز مشاوره رها ، رایا ، نهال

برگزار کننده کارگاه های آموزشی

 • کارگاه مهارت های زندگی
 • کارگاه گروهی مهارت های زندگی
 • کارگاه ارتباط موثر
 • کارگاه پیش از ازدواج
 • کارگاه مقابله با استرس های شغلی
 • کارگاه آموزش خود آگاهی و مدیریت هیجانات

گواهی های اخذ شده ار :

 • یونیسف                                                  1  گواهی
 • سازمان بهزیستی کشور                                12  گواهی
 • سازمان بهزیستی استان تهران                        15 گواهی
 • معاونت پیگشیری بهزیستی تهران                    4 گواهی
 • سازمان بهزیستی ری                                   4 گواهی 
 • مرکز جامع خدمات مشاوره                            3 گواهی
 • سازمان دفاع از قربانیان خشونت                      5 گواهی
 • انستیتو روان پزشکی تهران                            1 گواهی 
 • دانشگاه شهید بهشتی                                  3  گواهی
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی                  1 گواهی
 • مجتمع فنی تهران                                      2 گواهی
 • سازمان بهزیستی خراسان رضوی                     1 گواهی