سرکار خانم فرناز تره کار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

حوزه فعالیت:

پیش از ازدواج ، بین فردی