برگزاری کارگاه

                                           برنامه کارگاه های عمومی ( نیمه اول سال 98 )

           برنامه زمانبندی کارگاه های اردیبهشت ماه 98 

ردیف

نام کارگاه

موضوع کارگاه

تعداد جلسات

تاریخ برگزاری

استاد

شروع

پایان

1

گروه درمانی درمان چاقی

(با رویکرد

عصبی – شناختی) 

10 26 فروردین نیمه دوم تیرماه آقای دکتر طباطبائی

2

           
3            
4            

5