برگزاری کارگاه

زمانبندی کارگاه های عمومی ( نیمه اول سال جاری )

ردیف

نام کارگاه موضوع کارگاه تعداد جلسات تاریخ شروع

زمان برگزاری

استاد

1 گروه درمانی عزت نفس 10 97/07/06 97/09/23 سرکارخانم تره کار
2 گروه درمانی روابط عاطفی 2 97/10/20 97/10/21 سرکار خانم آقازاده
3 گروه درمانی فرزند پروری 2 97/10/13 97/10/14 سرکار خانم هوشیار
4 گروه درمانی پیش از ازدواج 3 97/10/27 97/10/28 سرکار خانم آقازاده